28 maja 2018
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Oddział w Mińsku Mazowieckim
  • ul. Warszawska 104, tel. 25-759-03-74
  • Subskrybuj

Godziny karciane

Zamieścił: Prezes Oddzialu Data publikacji: 14 stycznia 2011

Sposób realizacji godzin „karcianych” w zespole szkół określa dyrektor

Pytanie: Nauczyciele są zatrudnieni w zespole szkół (gimnazjum i liceum). Większość nauczycieli ma łączone godziny w obu typach szkół. W jaki sposób i gdzie powinni oni realizować godziny karciane?

Odpowiedź: Zasady przydzielania tych zajęć leżą w kompetencji dyrektora szkoły. Ustalony wymiar godzin należy przedłożyć do zaopiniowania radzie pedagogicznej (art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o systemie oświaty).

Brak szczegółowych regulacji – warto skorzystać ze stanowiska MEN

Przepisy Karty Nauczyciela nie określają sposobu ustalenia tygodniowej liczby godzin tzw. karcianych w przypadku nauczycieli realizujących pensum w dwóch różnych typach szkół w ramach jednego stosunku pracy. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zostało opublikowane „stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.” Zgodnie z nim, podjęcie decyzji w kwestii rodzaju zajęć, które będą realizowane w szkole w ramach godzin karcianych, przydzielenie tych godzin do realizacji poszczególnym nauczycielom oraz rozliczanie tych godzin, należy do kompetencji dyrektora szkoły. Ponadto w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w zespole szkół i wykonującego pensum w kilku szkołach, dyrektor zespołu decyduje, zgodnie z potrzebami szkoły, w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela zajęcia w ramach godzin karcianych

Zastosuj: Wydaje się, że przy braku szczegółowych regulacji prawnych, stanowisko MEN powinno być decydujące dla ustalenia wymiaru godzin nauczyciela łączącego w ramach stosunku pracy pracę w szkołach różnych typów.

Podstawa prawna:

  • art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
  • art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 2572 ze zm.).

Nauczyciel uzupełniający etat w innej szkole, godziny „karciane” realizuje w szkole macierzystej

Pytanie: Czy nauczyciel, który uzupełnia pensum w wymiarze 4/18 jest zobowiązany realizować godziny karciane w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru realizowanego pensum w każdej placówce czy wszystkie godzin realizuje w placówce macierzystej?

Odpowiedź: Nauczyciel powinien realizować godziny karciane w podstawowym miejscu zatrudnienia. Jednak w związku z tym, że przepisy nie regulują tej kwestii ostateczne rozstrzygnięcie pozostaje do decyzji dyrektorów szkół, w których nauczyciel świadczy pracę (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Uzupełnianie etatu nie oznacza zawarcia odrębnego stosunku pracy

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub tej samej szkole na tym samym stanowisku lub na innym w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego pensum do wymiaru nie wyższego niż 1/2 etatu (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zapamiętaj: Nauczyciel uzupełniający pensum jest zatrudniony w szkole, która jest podstawowym miejscem pracy i uzupełnia pensum (dopełnia do pełnego wymiaru) w innej szkole lub szkołach. Uzupełnienie pensum nie powoduje zawarcia nowej umowy ze szkołą, w której nauczyciel pensum uzupełnia a wynagrodzenie wypłaca szkoła macierzysta nauczyciela.

Godziny karciane powinny być realizowane w szkole macierzystej

Uzupełnienie etatu powoduje w zasadzie zmianę jedynie miejsca świadczenia pracy. Należy zatem przyjąć, iż nauczyciel powinien realizować dodatkowe godziny karciane w szkole macierzystej. W szczególności, że ustalanie proporcjonalnego wymiaru godzin karcianych mogłoby przysporzyć problemy w zakresie rozliczania tych godzin. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii pozostaje w gestii dyrektorów szkół, w których nauczyciel świadczy pracę.

Godziny karciane w praktyce
Na jakie zajęcia możesz je przeznaczyć?
Jak rozliczyć z ich realizacji nauczycieli?
Karta Nauczyciela/czas pracy

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1, art. 42 ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Popularity: 100% [?]

Komentarze zablokowane.

TAGI

Laura 2015 w rękach Związku Nauczycielstwa Polskiego

W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyła się Gala XIV Edycji Nagród Powiatu Mińskiego „Laura 2015”. Obecni na niej byli przedstawiciele władz samorządowych i instytucji z terenu powiatu mińskiego, nominowani do tegorocznych nagród oraz ubiegłoroczni laureaci.

Nagroda Powiatu Mińskiego „Laura”

Protest

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP od 18 marca 2015r. poszczególne oddziały ZNP przystępują do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.

Po uprzednim poinformowaniu dyrektorów szkół i placówek, na obiektach oświatowych zostają zawieszone flagi  związkowe i plakaty.

Flagi związkowe wiszą do odwołania.

Jednym…